CALL US NOW 932 662 023
FES UNA DONACIÓ

AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

Aquest Avís Legal té l’objectiu d’informar-te dels teus drets i obligacions com a usuari d’aquest web. Aquí trobaràs tota la informació que necessites sobre aquest lloc web, la seva activitat, les dades personals que recull i la seva finalitat, així com les normes d’ús que regulen l’ús d’aquesta web.

En el moment en que accedeixis a aquest web, assumeixes la condició d’usuari, per la qual cosa el contingut d’aquest Avís Legal t’afecta directament. Per això, és important que ho llegeixis per poder dissipar qualsevol dubte que puguis tenir i tenir coneixement de causa sobre les condicions que estàs acceptant.

Per començar, has de saber que aquest lloc web compleix amb les normatives vigents en matèria de protecció de dades, amb l’objectiu d’aportar-te les garanties, la seguretat i la transparència que com a usuari et corresponen a l’hora d’utilitzar aquest web.

El RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques) que és la nova normativa de la Unió Europea que unifica la regulació del tractament de les dades personals en els diferents països de la UE.

La LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, el Reglament de desenvolupament de la LOPD) que regula el tractament de eles dades personals i les obligacions que hem d’assumir els responsables d’una web o un blog a l’hora de gestionar aquesta informació.

La LSSI (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic) que regula les transaccions econòmiques mitjançant mitjans electrònics, com és el cas d’aquest blog.

Dades de identificació

El responsable i titular d’aquest lloc web es:

FUNDACIÓ PERE MITJANS

 

CIF G58580143

 

Domicili: Passeig Taulat, 106-116, pl. Baixa.  08005 Barcelona.

 

Tfn: 932662023

 

E-mail: fpmitjans@fpmitjans.org

Les dades que ens facilitis amb el teu consentiment, i d’acord a l’ús establert en la nostra Política de Privacitat, seran incorporats a un fitxer automatitzat degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el que el responsable d’aquest fitxer és el Titular de la Web. Això vol dir que les teves dades estan segures, d’acord a allò que estableix la llei.

Acceptació de les condicions generals d’ús

L’ús d’aquest lloc Web atribueix al navegant, sigui persona física o jurídica, la condició de USUARI, la qual cosa implica la adhesió als termes i condicions que a continuació s’indiquen. A tots els efectes, es contemplaran els termes i condicions en la versió publicada en el moment en què es produeix l’accés. Es recomana a l’USUARI llegir atentament els termes i condicions que a continuació es detallen abans de fer ús dels serveis oferts. Així mateix, l’accés a determinats serveis a través d’aquest lloc Web pot estar sotmès a certes condicions partulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals.

Per tant, amb anterioritat a l’accés i/o utilització dels nostres serveis, l’USUARI ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. En cas de no acceptar les condicions d’ús, s’haurà d’abstenir d’accedir i utilitzar els serveis continguts en aquest Web. Les presents condicions d’ús regulen l’ús genèric del Web per part de l’USUARI, que té la possibilitat de visualitzar-les i imprimir-les. El Titualr del Web es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense avís previ els continguts, serveis i informacions que es troben en aquest Web, així com a limitar o cancel·lar els termes i condicions aplicables al Web.

Propietat intel·lectual i industrial

El contingut d’aquesta Web es troba protegit per les Lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial. El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del responsable del Web o, en el seu cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Independentment de la finalitat per a la que van ser destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de la autorització escrita prèvia per part del Titular del Web. La infracció de qualsevol dels esmentats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al responsable del Web i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, es compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Les reclamacions que poguessin interposar-se pels Usuaris en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels continguts d’aquest lloc web s’hauran de dirigir al correu electrònic fpmitjans@fpmitjans.org

 

Enllaços externs

Aquest lloc web inclou enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines pertanyents a aquests tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part nostra, per la qual cosa el Titualr del Web no podrà esser considerat responsable dels continguts d’aquests llocs web, ni de les mesures que s’adoptin relatives  ala seva privacitat o al tractament de les seves dades de caràcter personal o altres que poguessin derivar-se.

Per tot això, et recomanem la lectura detinguda  de les condicions d’ús, política de privacitat, avisos legals i/o similars d’aquests llocs.

Limitació de responsabilitat

El responsable del web no es farà responsable, directament ni subsidiària de:

  • La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament del Web.
  • Que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control del Titular del Web.
  • Una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i/o tingui per origen causes de força major. En qualsevol cas, sigui la que sigui la causa.
  • Danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant. Els continguts i opinions de tercers ni de la informació continguda en pàgines Web de tercers a les que es pugui accedir per ellaços o buscadors del lloc Web.
  • Els danys que puguin causar-se en els equips dels Usuaris per possibles virus informàtics contrets a causa de la seva navegació en el lloc Web o per qualsevol altre dany derivat d’aquella navegació.
  • Del incompliment de la Llei, la moral i les bones costums generalment acceptades o l’ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.
  • Els vicis, i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició, la manca d’actualització o d’exactitud dels mateixos, ni de la seva qualitat científica en el seu cas.
  • Així mateix, el Titular no garanteix que el Web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al Web o per la impossibilitat d’accedir.
  • El Titular tindrà dret, sense que existeixi indemnització alguna a l’Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del lloc Web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

 

Política de privacitat i protecció de dades

De conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que la informació que faciliti l’Usuari serà incorporada al sistema de tractament titularitat del Responsable amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, el Titular i Responsable informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a coplor amb els preceptes esmentats amb anterioritat. Fins que vostè no comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats esmentades. Se l’informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que el Responsable es compromet a adoptar totes les mesures raonables per a que aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, l’Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, havent de dirigir la seva petició per escrit i identificant-se suficientment a la direcció citada en el punt 1.

Així mateix, també podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Tota aquesta informació la podreu trobar a la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Política de cookies

Tal i com t’informem al accedir al nostre web, aquest lloc fa servir cookies pròpies i de tercers amb l’objectiu de proporcionar-te la millor experiència d’usuari i desenvolupar la nostra activitat.

En qualsevol moment, tindràs la opció de configurar el teu navegador per a desestimar l’ús d’aquestes cookies que, en algun cas, afectaran la teva experiència d’usuari.

Per accedir a la informació complerta sobre l’ús de cookies en aquest lloc web, la seva finalitat i la seva desestimació, pots consultar la nostra POLÍTICA DE COOKIES.

Legislació aplicable i competència judicial

El present Avís legal està sotmès a la legislació espanyola vigent.

En cas necessari, davant qualsevol tipus de controvèrsia de caràcter legal, el Titular del Web i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre foro, es sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari per qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se.

En el cas de que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, el Titular del Web i l’Usuari es sotmetran, amb renúncia expresa a qualsevol altre foro, als jutjats i tribunals de Barcelona (España).

Devolució i reemborsament

Atès el caràcter de Donatiu de totes les aportacions que es realitzen en el nostre web, no procedeix la cancel·lació, devolució o reemborsament de les quantitats donades. En cas de dubtes o consultes en aquest sentit podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en l’adreça administració@fpmitjans.org

 

Si tens qualsevol dubte sobre aquest Avís Legal, pots enviar-nos un correu electrònic a fpmitjans@fpmitjans.org