POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb l’establert en l’establert en la normativa vigent en protecció de dades, FUNDACIÓ PERE MITJANS li informa que les dades personals de tots els usuaris i persones en general que pugui guardar alguna relació amb aquesta entitat, són tractats per les finalitats i base jurídica que legitima el seu tractament, amb estricte compliment amb les normes vigents en matèria de protecció de dades.

El fet de proporcionar dades a través d’aquest lloc web o per correu electrònic, implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que proporciona són seus, actuals, exactes i certs.

Així mateix, posem a la seva disposició tota la informació en matèria de protecció de dades segons el tipus de relació que pugui mantenir amb nosaltres:

PER USUARIS

Identitat del Responsable del Tractament:

FUNDACIÓ PERE MITJANS

CIF G58580143

Domicili: Passatge Taulat, 106-116, pl. Baixa.  08005 Barcelona.

Tfn: 932662023

E-mail: fpmitjans@fpmitjans.org

Finalitat i temps de conservació de les dades

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió administrativa i facturació als usuaris, així com la gestió pròpia del servei assistencial de la Fundació, i l’assistència i seguiment dels usuaris de la Fundació per oferir el servei contractat, i pel qual es realitzarà un perfil de l’usuari per atendre a les seves necessitats en concret.

Les dades personals proporcionades es conservaran per aquesta entitat mentre es presti els serveis, i com a màxim fins a 5 anys després o el temps que prevegi a cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat.

Legitimació pel tractament de les dades

La base legal per al tractament de les seves dades és la prestació del servei contractat.

És necessari que ens proporcioni totes les dades que li demanem, i qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a conseqüència que no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.

Destinataris de la cessió o comunicació de dades

Les dades que ens proporcionin per qualsevol via, tant els propis usuaris com els seus representants i familiars, inclosos per via de formularis, pàgina web o correu electrònic, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei, excepte a la entitat bancària del compte pel pagament de les mensualitats, en cas de tenir les quotes domiciliades.

No obstant, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, i que tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”, els quals tindran adoptades les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment, com per exemple, els de la gestoria que tinguem contractada en cada moment, i de serveis de manteniment informàtic.

Drets dels usuaris en protecció de dades Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si en la FUNDACIÓ PERE MITJANS estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la seva rectificació, cancel·lació o supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les dades.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a qualsevol de les dades de contacte assenyalats a l’apartat “Identitat del Responsable del Tractament”.

Així mateix, en cas que hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica diferent a la prestació del servei o de la relació jurídica que li uneix a aquesta FUNDACIÓ, pot retirar el seu consentiment en  qualsevol moment, sense que això afecti a la relació que li uneix a nosaltres.

En cas que no s’hagi obtingut contestació a l’exercici dels seus drets o no estigui d’acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

www.agpd.es

Carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid

PER AGENDA DE CONTACTES

Identitat del Responsable del Tractament:

FUNDACIÓ PERE MITJANS

CIF G58580143

Domicili: Passatge Taulat, 106-116, pl. Baixa.  08005 Barcelona.

Tfn: 932662023

E-mail: fpmitjans@fpmitjans.org

Finalitat i temps de conservació de les dades

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió de la comunicació de la Fundació.

Les dades personals proporcionades es conservaran per aquesta entitat mentre es presti els serveis, i com a màxim fins a 5 anys després o el temps que prevegi a cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat.

Legitimació pel tractament de les dades

La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.

És necessari que ens proporcioni totes les dades que li demanem, i qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a conseqüència que no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.

Destinataris de la cessió o comunicació de dades

Les seves dades no seran cedides a altres persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei. Així mateix, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, com per exemple, servei informàtic de manteniment.

Drets dels usuaris en protecció de dades

Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si en la FUNDACIÓ PERE MITJANS estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la seva rectificació o supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les dades.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a qualsevol de les dades de contacte assenyalats a l’apartat “Identitat del Responsable del Tractament”.

Així mateix, en cas que hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica diferent a la prestació del servei o de la relació jurídica que li uneix a aquesta FUNDACIÓ, pot retirar el seu consentiment en  qualsevol moment, sense que això afecti a la relació que li uneix a nosaltres.

En cas que no s’hagi obtingut contestació a l’exercici dels seus drets o no estigui d’acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

www.agpd.es

Carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid

PER DONANTS

Identitat del Responsable del Tractament:

FUNDACIÓ PERE MITJANS

CIF G58580143

Domicili: Passatge Taulat, 106-116, pl. Baixa.  08005 Barcelona.

Tfn: 932662023

E-mail:fpmitjans@fpmitjans.org

Finalitat i temps de conservació de les dades

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió administrativa dels col·laboradors de la Fundació.

Les dades personals proporcionades es conservaran per aquesta entitat mentre es presti els serveis, i com a màxim fins a 5 anys després o el temps que prevegi a cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat.

Legitimació pel tractament de les dades

La base legal per al tractament de les seves dades és l’interès legítim atesa la relació jurídica com a donant d’aquesta FUNDACIÓ.

És necessari que ens proporcioni totes les dades que li demanem, i qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a conseqüència que no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.

Destinataris de la cessió o comunicació de dades

Les seves dades seran cedides a l’agència tributària, si procedeix, però no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei. Així mateix, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, com per exemple, els de la gestoria que tinguem contractada en cada moment, i els de manteniment informàtic.

Drets dels usuaris en protecció de dades

Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si en la FUNDACIÓ PERE MITJANS estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la seva rectificació o supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les dades.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a qualsevol de les dades de contacte assenyalats a l’apartat “Identitat del Responsable del Tractament”.

Així mateix, en cas que hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica diferent a la prestació del servei o de la relació jurídica que li uneix a aquesta FUNDACIÓ, pot retirar el seu consentiment en  qualsevol moment, sense que això afecti a la relació que li uneix a nosaltres.

En cas que no s’hagi obtingut contestació a l’exercici dels seus drets o no estigui d’acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

www.agpd.es

carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid

PER DEMANDES

Identitat del Responsable del Tractament:

FUNDACIÓ PERE MITJANS

CIF G58580143

Domicili: Passatge Taulat, 106-116, pl. Baixa. 08005 Barcelona.

Tfn: 932662023

E-mail:fpmitjans@fpmitjans.org

Finalitat i temps de conservació de les dades

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió de les sol·licituds de places de la Fundació, i pel qual es realitzarà un perfil del sol·licitant per conèixer les seves necessitats a la plaça que sol·licita.

Les dades personals proporcionades es conservaran per aquesta entitat mentre es presti els serveis, i com a màxim fins a 5 anys després o el temps que prevegi a cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat.

Legitimació pel tractament de les dades

La base legal per al tractament de les seves dades és l’interès legítim atesa la sol·licitud de plaça a aquesta FUNDACIÓ.

 

És necessari que ens proporcioni totes les dades que li demanem, i qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a conseqüència que no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.

Destinataris de la cessió o comunicació de dades

Les seves dades no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei. No obstant, si la sol·licitud de plaça és a través d’una administració pública, i fins que no sigui el nostre usuari, la nostra posició serà d’encarregat de tractament i per tant, les dades que es proporcionin es consideraran responsabilitat de l’administració pública que es tracti on vostè hagi presentat la seva sol·licitud.

Drets dels usuaris en protecció de dades

Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si en la FUNDACIÓ PERE MITJANS estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la seva rectificació o supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les dades.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a qualsevol de les dades de contacte assenyalats a l’apartat “Identitat del Responsable del Tractament”.

Així mateix, en cas que hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica diferent a la prestació del servei o de la relació jurídica que li uneix a aquesta FUNDACIÓ, pot retirar el seu consentiment en  qualsevol moment, sense que això afecti a la relació que li uneix a nosaltres.

En cas que no s’hagi obtingut contestació a l’exercici dels seus drets o no estigui d’acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

www.agpd.es,

Carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

PER CANDIDATS

Identitat del Responsable del Tractament:

FUNDACIÓ PERE MITJANS

CIF G58580143

Domicili: Passatge Taulat, 106-116, pl. Baixa.  08005 Barcelona.

Tfn: 932662023

E-mail:fpmitjans@fpmitjans.org

Finalitat i temps de conservació de les dades

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió de les dades dels candidats en processos per la selecció de personal.

Les dades personals proporcionades es conservaran per aquesta entitat mentre es presti els serveis, i com a màxim fins a 5 anys després o el temps que prevegi a cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat.

Legitimació pel tractament de les dades

La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.

És necessari que ens proporcioni totes les dades que li demanem, i qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a conseqüència que no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.

Destinataris de la cessió o comunicació de dades

Les seves dades no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei. Així mateix, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, com per exemple, el de manteniment informàtic.

Drets dels usuaris en protecció de dades

Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si en la FUNDACIÓ PERE MITJANS estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la seva rectificació o supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les dades.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a qualsevol de les dades de contacte assenyalats a l’apartat “Identitat del Responsable del Tractament”.

Així mateix, en cas que hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica diferent a la prestació del servei o de la relació jurídica que li uneix a aquesta FUNDACIÓ, pot retirar el seu consentiment en  qualsevol moment, sense que això afecti a la relació que li uneix a nosaltres.

En cas que no s’hagi obtingut contestació a l’exercici dels seus drets o no estigui d’acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

www.agpd.es

Carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

 

PER IMATGES

Identitat del Responsable del Tractament:

FUNDACIÓ PERE MITJANS

CIF G58580143

Domicili: Passatge Taulat, 106-116, pl. Baixa.  08005 Barcelona.

Tfn: 932662023

E-mail:fpmitjans@fpmitjans.org

Finalitat i temps de conservació de les dades

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió de les imatges dels usuaris, seus familiars, representants i treballadors per publicació a la web i divulgació.

Les dades personals proporcionades es conservaran per aquesta entitat mentre es presti els serveis, i com a màxim fins a 5 anys després o el temps que prevegi a cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat.

Legitimació pel tractament de les dades

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment.

És necessari que ens proporcioni totes les dades que li demanem, i qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a conseqüència que no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.

Destinataris de la cessió o comunicació de dades

Les seves dades no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei. Així mateix, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, com per exemple, el de manteniment informàtic.

Drets dels usuaris en protecció de dades

Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si en la FUNDACIÓ PERE MITJANS estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la seva rectificació o supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les dades.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a qualsevol de les dades de contacte assenyalats a l’apartat “Identitat del Responsable del Tractament”.

Així mateix, en cas que hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica diferent a la prestació del servei o de la relació jurídica que li uneix a aquesta FUNDACIÓ, pot retirar el seu consentiment en  qualsevol moment, sense que això afecti a la relació que li uneix a nosaltres.

En cas que no s’hagi obtingut contestació a l’exercici dels seus drets o no estigui d’acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

www.agpd.es

carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.