CANAL ÉTIC

Pot accedir al nostre Canal Ètic AQUÍ .

Política de Privadesa del Canal Ètic de FUNDACIÓ PERE MITJANS

D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE),  la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, i la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, així com la normativa concordant, els venim a informar del tractament que realitzem a les dades que ens proporcioni a través del nostre Canal Ètic.

IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DE TRACTAMENT:

FUNDACIÓ PERE MITJANS

CIF: G58580143

Domicili: Passatge Taulat, 106-116, pl. Baixa.  08005 Barcelona

Correu electrònic: fpmitjans@fpmitjans.org

CONFIDENCIALITAT DE LES DADES:

Al Canal Ètic de FUNDACIÓ PERE MITJANS es podran tractar dades identificatives i de contacte (nom, cognoms, DNI, email, telèfon, etc.), però també qualsevol altra dada que ens pugui proporcionar o puguem tenir constància al llarg de la investigació, fins i tot dades sensibles o “categoria especials de dades”.

Les dades que tractem poden referir-se tant als denunciants, com a aquells altres relacionats amb els fets, ja siguin com a persona contra la qual es dirigeixen els fets, ja sigui com a partícip o que ha tingut algun tipus d’ intervenció o com a testimoni. En qualsevol cas, el tractament de les dades complirà amb la normativa vigent.

Mantindrem estricta confidencialitat sobre la identitat de l’informant o denunciant, i únicament podran ser proporcionats a aquelles persones autoritzades, així com a les autoritats judicials i els Cossos i Forces de Seguretat.

No obstant això, té la possibilitat de presentar la seva comunicació o denúncia de forma anònima. Per açò, ha de contestar “NO” a la pregunta “Desitja identificar-se?”. En aquest cas Ud. podrà comprovar l’ estat de l’ expedient obert d’ investigació en virtut d’ un codi que li proporcionarà la plataforma del Canal Ètic en el moment de presentar la seva comunicació o denúncia. NO PERDI AQUEST CODI, doncs en cap cas li proporcionarem informació de l’ expedient si ha cursat la comunicació de forma anònima.

Si desitja identificar-se amb nom i cognoms però no proporcionar un email i número de telèfon de contacte, preguem que iniciïn el formulari com a anònim segons l’ indicat en el paràgraf anterior, i identifiqui’ s al moment de descriure els fets dels quals ens vol informar.

També pot acompanyar documentació a la seva comunicació o denúncia, així que en cas de presentar la denúncia de forma anònima, preguem que en la documentació que ens enviï no consta cap dada personal que l’ identifiqui.

En tot cas, totes les dades que ens proporcioni a través del nostre Canal Ètic, implica que reconeix que la informació i les dades personals són seves i/o de la persona a la qual representa, si s’escau, i que són actuals, exactes i certes.

FINALITAT I TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les dades proporcionades amb la comunicació o denúncia, i les que es puguin recaptar al llarg de la gestió del cas, les tractarem per tal de tramitar les consultes, i investigar sobre les comunicacions i denúncies relacionades amb possibles fets delictius, incompliments de la llei, del nostre Codi de Conducta o de la resta de normativa de FUNDACIÓ PERE MITJANS.

Les dades personals proporcionades en la comunicació o denúncia, així com aquelles que puguin recaptar-se al llarg de la investigació, es conservaran per FUNDACIÓ PERE MITJANS al Canal Ètic únicament durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d’ iniciar una investigació sobre els fets denunciats i com a màxim durant un termini de 3 mesos,  llevat que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del model de prevenció de la comissió de delictes.

Transcorreguts els 3 mesos les dades personals seran suprimides de la plataforma i únicament es conservaran per FUNDACIÓ PERE MITJANS al llarg de la investigació dels fets informats o denunciats i durant tot el temps que hi hagi fins que finalitzi el procediment judicial que pugui iniciar-se fins a la seva resolució ferma, inclusivament la seva executòria, si s’ escau.

Les denúncies a les quals no s’ hagi donat curs constaran de forma anonimitzada.

FUNDACIÓ PERE MITJANS mantindrà un llibre-registre intern (fora de la plataforma del Canal Ètic) de les informacions rebudes i de les investigacions internes a què hagin donat lloc, garantint, en tot cas, els requisits de confidencialitat, per tal de deixar evidència del correcte funcionament del model de prevenció de la comissió de delictes. L’ esmentat registre no serà públic i únicament a petició raonada de l’ Autoritat judicial competent, mitjançant interlocutòria, i en el marc d’ un procediment judicial i sota la tutela d’ aquella, podrà accedir-se totalment o parcialment al contingut del referit registre.

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES:

La base legal per al tractament de les dades personals recollides a través del Canal Ètic i durant tot el procés d’ investigació dels fets informats o denúncies, és el compliment d’ una missió realitzada en interès públic, per a la prevenció d’ infraccions penals i de la responsabilitat penal de les persones jurídiques, per vetllar pel compliment del Codi de Conducta i Ètic i altra normativa vigent a FUNDACIÓ PERE MITJANS,  prevenir i evitar o en el seu cas sancionar adequadament els possibles incompliments o comportaments contraris als mateixos. També per obligació legal establerta en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. 

QUI TINDREM ACCÉS A LES DADES DE LA SEVA COMUNICACIÓ O DENÚNCIA?

Tindran accés a totes les dades obrants en la comunicació o denuncia el Responsable del Sistema Intern d’ Informació, el qual s’ encarregarà de la investigació dels fets.

Així mateix, la plataforma del Canal Ètic està ubicat en servidors externs al qual tindrà accés tant el despatx d’advocats Morales Ruiz Abogados & Auditores que gestiona la recepció de les denúncies i ens presta suport d’assessorament jurídic, com la titular de la plataforma LA LEY Soluciones Legales, S.A., mentre aquesta s’encarrega del correcte funcionament de la plataforma i emmagatzematge de la informació del Canal Ètic, el qual tractarà les dades en la seva qualitat de “subencarregat de tractament”. En tot cas ens hem assegurat que els nostres encarregats i subencarregats de tractament tenen adoptades totes les mesures tècniques i organitzatives que garanteixen la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació.

D’ altra banda, pel que fa a les dades i informes que es guardin fora de la plataforma del Canal Ètic, de la mateixa manera tenim accés únicament i exclusivament les persones autoritzades, i tenim adoptades totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives per garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades personals, i que eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’ estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, provinguin de l’ acció humana, de l’ entorn físic o natural. 

A QUI CEDIM O PROPORCIONEM LES DADES?

Les dades que ens proporcionin no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei.

En aquest sentit, d’acord amb el que estableix l’article 28 del Reglament General de Protecció de Dades, les dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, i que tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”, les quals tindran adoptades les mesures d’ índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa en cada moment, com per exemple, Morales Ruiz Abogados & Auditores, que gestiona la recepció de denúncies al canal i ens dona assessorament jurídic, així com l’entitat titular del programari, LA LLEI Solucions Legals, S.A., que tindrà la condició de “subencarregat de tractament” i tindrà accés a les dades de la plataforma del Canal Ètic als únics efectes d’ allotjament de la plataforma tecnològica i manteniment informàtic de la mateixa.

Les dades que recavem durant tot el procés d’investigació, des de la recepció de la comunicació o denúncia a través del Canal Ètic fins a la finalització de la investigació del cas, les tractem dins de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), si bé els nostres encarregats tenen prestadors de serveis com Microsoft (ex. servei emmagatzematge, entre altres), que té processadors fora de l’EEE que implica transferència internacional de dades. En aquest cas ens encarreguem que l’ esmentada transferència es dugui a terme d’ acord amb les Decisions de la Comissió Europea, en virtut de clàusules tipus subscrites a l’efecte, que la transferència es realitzi a estats declarats segurs, o bé perquè es compleixi qualsevol altra de les condicions establertes en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Pot obtenir més informació sobre les esmentades garanties a les respectives pàgines web d’aquests prestadors de serveis, o bé pot adreçar-se a nosaltres i li proporcionarem aquesta informació.

Així mateix, en cas que la conducta denunciada pogués ser constitutiva de delicte, es procedirà a la seva comunicació al Ministeri Fiscal o a una altra Autoritat o Organisme que pogués resultar competent per a la tramitació de la comunicació. En el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea. Quant a les dades de l’ informant o denunciant, la seva identitat serà preservada i només podrà ser comunicada a l’ Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l’ autoritat administrativa competent en el marc d’ una investigació penal, disciplinària o sancionadora.

DRETS DELS USUARIS EN PROTECCIÓ DE DADES:

Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que les concerneixen o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la seva rectificació, supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les dades.

També té dret a no ser objecte d’ una decisió basada únicament en tractaments automatitzats, inclosa l’ elaboració de perfils, així com a revocar el consentiment per al tractament de les seves dades, en cas que l’ hagués atorgat.

No obstant això, respecte a la persona investigada, informem que encara que exerceixi el dret d’ oposició al tractament de les seves dades personals, o de supressió, s’ entén que existeixen motius legítims imperiosos que legitimen continuar amb aquest tractament, tal com permet l’ article 21.1 del Reglament General de Protecció de Dades.

En la seva sol·licitud, haurà de fer constar el seu nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, data, signatura, i el dret que desitja exercir, i haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu DNI/NIE, o bé acreditar la seva identitat de qualsevol forma (ex.: signat amb certificat electrònic, o anàleg).

En cas que la sol·licitud sigui realitzada pel representant legal de l’interessat, haurà d’adjuntar fotocòpia del DNI d’ambdós, així com els poders de representació, o autorització especial, o document autèntic que acrediti la representació.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’interessat pot adreçar-se a les dades de contacte assenyalades en l’apartat “Identificació del Responsable del Tractament”.

Així mateix, en cas que hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica diferent a la relació principal que l’ uneix a aquesta entitat, pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la relació que els uneix a nosaltres.

En cas que no s’ hagi obtingut contestació a l’ exercici dels seus drets o no hi estigui d’ acord, pot interposar la corresponent reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es, carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid. 

Pot accedir al nostre Canal Ètic AQUÍ .